CSSi Privacy Policy

Niniejsza Polityka prywatno?ci w zakresie korzystania z witryn internetowych obowi?zuje od 1 stycznia 2013 roku.

Osoby korzystaj?ce z witryn internetowych („Witryny”) znajduj?cych si? w posiadaniu Clinical Consulting Services, LLC („CCS”) lub uzyskuj?ce do nich dost?p wyra?aj? zgod? na przestrzeganie zapisów niniejszej Polityki prywatno?ci. W niniejszej Polityce prywatno?ci okre?lenie „dane osobowe” oznacza informacje wykorzystywane przez lub w imieniu CCS w celu identyfikacji okre?lonej osoby.

Przygotowali?my niniejsz? Polityk? prywatno?ci, by opisa?, w jaki sposób gromadzimy, chronimy i wykorzystujemy dane osobowe dostarczane przez U?ytkownika na niniejszej Witrynie. Niniejsza Polityka prywatno?ci odnosi si? do danych osobowych gromadzonych na naszych Witrynach oraz przy pomocy wykorzystywanych przez nas elektronicznych technologii komunikacyjnych. Jej postanowienia nie dotycz? danych osobowych gromadzonych przy pomocy innych narz?dzi, w tym danych osobowych przesy?anych w e-mailach czy tych gromadzonych poza sieci?. Z postanowieniami niniejszej Polityki prywatno?ci powinny zapozna? si? wszystkie osoby odwiedzaj?ce Witryny CCS, w tym konsumenci, pracownicy s?u?by zdrowia i partnerzy biznesowi CCS.

Na niektórych Witrynach mo?emy wykorzystywa? dane osobowe w sposób nieopisany w niniejszej Polityce prywatno?ci. W takim przypadku informacja o wykorzystywaniu danych osobowych pojawia si? na stronie internetowej, na której dane te s? gromadzone (przed rozpocz?ciem procesu).
S?owa pisane wielk? liter? niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatno?ci maj? znaczenie okre?lone w Warunkach u?ytkowania. Osoby niewyra?aj?ce zgody na przestrzeganie postanowie? niniejszej Polityki prywatno?ci proszone s? o niekorzystanie z Witryn i nieuzyskiwanie do nich dost?pu b?d? niezw?oczne zaprzestanie korzystania z nich lub uzyskiwania do nich dost?pu.

Zasady bezpiecze?stwa w dziedzinie ochrony prywatno?ci

Bazuj?c na przekonaniu o konieczno?ci ochrony prywatno?ci informacji, CCS przestrzega zasad bezpiecze?stwa w tej dziedzinie opracowanych przez ameryka?ski Departament Handlu po konsultacjach z Komisj? Europejsk?.

Siedem regu? i pi?tna?cie cz?sto zadawanych pyta? – uwzgl?dnianych przez CCS i uj?tych w niniejszej Polityce – stanowi podstaw? zasad bezpiecze?stwa w dziedzinie ochrony prywatno?ci (Safe Harbor). Regu?y te i cz?sto zadawane pytania mo?na znale?? na stronie: http://www.export.gov/safeharbor.

 

Informacje, które gromadzimy

U?ytkownik odwiedzaj?cy Witryny mo?e nam przekaza? dwa rodzaje informacji: (i) informacje dotycz?ce korzystania z Witryn gromadzone przez nas w trakcie interakcji U?ytkownika z Witrynami oraz (ii) informacje przekazywane dobrowolnie na Witrynach.

 1. Po wej?ciu U?ytkownika na Witryny jeste?my w stanie dowiedzie? si?, z jakiego typu przegl?darki korzysta, z którego adresu IP czy systemu operacyjnego u?ywa (np. Windows 2000). Mo?emy równie? pozna? nazw? domeny dostawcy us?ug internetowych U?ytkownika (np. Comcast), dzie? i godzin? wej?cia, przegl?dane zak?adki, czas sp?dzony na naszej Witrynie, strony odwiedzone zaraz przed wej?ciem na nasz? Witryn? i zaraz po nim. Poza tym magazynujemy niektóre dane z przegl?darki U?ytkownika, korzystaj?c z plików cookie. Plik cookie to cz??? zbioru danych przechowywanego na komputerze U?ytkownika, powi?zana z informacjami na jego temat. Korzystamy czasem z plików cookie ID sesji, by potwierdzi?, ?e dana osoba jest zalogowana. Wszelkie informacje tego typu mog? by? powi?zane z danymi osobowymi. Je?eli kto? nie chce, by informacje na jego temat by?y gromadzone przy pomocy plików cookie, mo?e zastosowa? prost? procedur? udost?pnian? przez wi?kszo?? przegl?darek, która umo?liwia zaakceptowanie lub odrzucenie tej funkcjonalno?ci. Prosz? pami?ta? jednak, ?e pliki cookie mog? by? niezb?dne do korzystania z niektórych funkcji dost?pnych na Witrynach.
 2. Korzystaj?c z niektórych funkcji dost?pnych na Witrynach, U?ytkownik mo?e przekaza? nam swoje imi? i nazwisko, stopie? powi?zania z firm?, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania oraz inne informacje, które mog? by? potrzebne do korzystania z danej funkcji. Zawsze mo?na skorzysta? z opcji niepodawania danych osobowych. W takim wypadku powiadamiamy U?ytkownika – je?li potrzebne s? nam jego dane osobowe – czy ich podanie jest warunkiem przekazania informacji lub udost?pnienia us?ug, którymi U?ytkownik jest zainteresowany. Aby lepiej pozna? potrzeby U?ytkownika, skuteczniej si? do nich odnie?? i zadba? o aktualno?? danych, informacje gromadzone przez nas na Witrynach s? nieraz poprawiane i dodajemy do nich dane osobowe uzyskiwane poza sieci? lub z innych ?róde?.

Z naszych Witryn mo?na korzysta? na wiele sposobów. Mo?na w ogóle nie podawa? danych osobowych. Bywa tak, ?e niektóre Witryny prosz? o pozwolenie na korzystanie z danych osobowych U?ytkownika w okre?lonych celach, ale mo?na na to nie wyrazi? zgody. Osoby wyra?aj?ce zgod? na otrzymywanie konkretnych wiadomo?ci lub us?ug takich jak aktualizacje mejlowe mog? w dowolnym momencie zrezygnowa? z tej funkcjonalno?ci. W takim przypadku nale?y: (i) zastosowa? si? do polece? dotycz?cych rezygnacji zawartych w komunikatach otrzymywanych od CCS, (ii) przeprowadzi? rezygnacj? w okre?lonych obszarach Witryn, gdzie nast?pi?a rejestracja (zale?nie od dost?pno?ci), (iii) wys?a? na adres kontaktowy CCS (podany na ko?cu dokumentu) odpowiedni pisemny wniosek.

Zgodnie z powy?szym opisem osoby niewyra?aj?ce zgody na ?ledzenie przez pliki cookie w trakcie nawigacji po naszych Witrynach mog? zmieni? ustawienia przegl?darki tak, by odrzuca? wszystkie pliki cookie lub podejmowa? decyzj? o ich akceptacji za ka?dym razem, gdy s? przesy?ane.

Okres przechowywania informacji

CCS zachowuje dane osobowe gromadzone na Witrynach oraz przy pomocy elektronicznych technologii komunikacyjnych przez co najmniej pi?? lat – chyba ?e zgodnie z wol? U?ytkownika, postanowie? umowy lub decyzj? organu regulacyjnego dane te musz? zosta? usuni?te b?d? zachowane przez d?u?szy okres.

Osoby niepe?noletnie

CCS nie gromadzi ?wiadomie informacji od ?adnej osoby, która nie uko?czy?a 18 roku ?ycia. ?adnej osobie niepe?noletniej nie wolno przekazywa? danych do CCS. Uprzejmie prosimy ka?d? osob?, która nie uko?czy?a 18 roku ?ycia o nieprzesy?anie nam ?adnych informacji na swój temat, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail.

Korzystanie z informacji uzyskanych przez CCS

CCS mo?e wykorzystywa? zagregowane dane (cz??ciowo w oparciu o adresy IP, ale bez danych osobowych) zgromadzone na Witrynach w celu analizy wykorzystania i wydajno?ci systemu. Dane te mog? by? wykorzystywane przez CCS i przesy?ane stronom trzecim bez ogranicze?.

Co si? dzieje w przypadku sprzeda?y, fuzji, bankructwa lub zbycia dzia?alno?ci?

Mo?emy równie? przekaza? dane osobowe U?ytkownika stronie trzeciej w zwi?zku ze sprzeda??, fuzj?, bankructwem lub zbyciem dzia?alno?ci, je?li chodzi o stron?, której dotycz? przedmiotowe informacje. W takim wypadku b?dziemy domaga? si? od nabywcy, by traktowa? dane osobowe U?ytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatno?ci. 

Sprzeda? lub wypo?yczenie danych osobowych

CCS nie sprzedaje ani nie wypo?ycza stronom trzecim ?adnych informacji umo?liwiaj?cych identyfikacj? konkretnej osoby.

Adnotacja dla pracowników s?u?by zdrowia i partnerów biznesowych

Zastrzegamy sobie prawo wykorzystywania danych osobowych osób, które s? z nami powi?zane relacj? zawodow? lub biznesow?, w tym informacji uzyskanych z innych ?róde?, w celu pog??biania tej relacji.

Uwaga: Nie przesy?amy danych osobowych stronom trzecim, by umo?liwi? im realizacj? ich w?asnych celów marketingowych – chyba ?e otrzymamy na to wyra?ne pozwolenie od U?ytkownika.

Informacje kredytowe

CCS nie gromadzi ani nie przechowuje ?adnych informacji o kartach kredytowych.

Wy??czenie odpowiedzialno?ci

Witryny firmy CLINICAL CONSULTING SERVICES LLC ORAZ JEJ JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH zosta?y stworzone do przekazywania tre?ci edukacyjnych oraz informacji. Nasze Witryny nie ?wiadcz? us?ug medycznych ani nie udzielaj? konkretnych porad lekarskich. Nie nale?y traktowa? ich jako zamiennika us?ug ?wiadczonych przez pracowników s?u?by zdrowia. Nie powinny równie? sta? si? przyczyn? opó?nie? w zg?aszaniu si? do pracowników s?u?by zdrowia. Zach?camy do konsultacji z wykwalifikowanymi pracownikami s?u?by zdrowia celem postawienia w?a?ciwej diagnozy, zaproponowania leczenia i uzyskania odpowiedzi na pytania natury osobistej.

Firma CLINICAL CONSULTING SERVICES LLC ORAZ JEJ JEDNOSTKI STOWARZYSZONE nie bior? na siebie ?adnej odpowiedzialno?ci (cywilnej b?d? prawnej) za dok?adno??, rzetelno??, terminowo??, kompletno?? ani przydatno?? tre?ci zamieszczanych na naszych witrynach. Firmy CLINICAL CONSULTING SERVICES LLC ORAZ JEJ JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH nie mo?na poci?gn?? do odpowiedzialno?ci za dzia?ania podj?te na podstawie informacji uzyskanych z naszych witryn ani za ich po?rednie oraz bezpo?rednie skutki.

 

Agencje rz?dowe

Dane osobowe mo?na ujawnia? organom s?downiczym i innym agencjom rz?dowym – na podstawie nakazów s?dowych, wezwa? do stawiennictwa i innych oficjalnych dokumentów.

Linki

Na Witrynach CCS mog? znajdowa? si? linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialno?ci za praktyki w zakresie prywatno?ci stosowane przez inne strony internetowe. Zach?camy U?ytkowników, by opuszczaj?c nasze Witryny, zapoznawali si? z o?wiadczeniami o prywatno?ci zamieszczanymi przez inne strony internetowe gromadz?ce informacje umo?liwiaj?ce identyfikacj? konkretnej osoby. Zapisy niniejszej Polityki prywatno?ci odnosz? si? wy??cznie do informacji gromadzonych przez CCS na Witrynach CCS.

Bezpiecze?stwo

CCS stosuje handlowo uzasadnione ?rodki ostro?no?ci z my?l? o zabezpieczaniu informacji o U?ytkownikach niepodanych do publicznej wiadomo?ci przed nieuprawnionym dost?pem, ujawnieniem, modyfikacj? lub zniszczeniem.

Rozwi?zywanie sporów

CCS uczestniczy w procesie rozwi?zywania sporów podlegaj?cym regu?om bezpiecze?stwa w dziedzinie ochrony prywatno?ci ustalonym przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpo?redniego (Direct Marketing Association, DMA). Osoby, które uwa?aj?, ?e nasza firma nie stosuje si? do deklarowanej przez siebie polityki prywatno?ci lub nie przestrzega zasad bezpiecze?stwa w dziedzinie ochrony prywatno?ci (Safe Harbor), powinny w pierwszej kolejno?ci skontaktowa? si? z dyrektorem CCS ds. zgodno?ci (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). W wypadku nieuzyskania potwierdzenia przyj?cia zg?oszenia lub niezadowalaj?cego obrotu sprawy nale?y nawi?za? kontakt z przedstawicielem Stowarzyszenia Marketingu Bezpo?redniego odpowiedzialnym za program bezpiecze?stwa w dziedzinie ochrony prywatno?ci. Stowarzyszenie Marketingu Bezpo?redniego b?dzie pe?ni? rol? ??cznika z CSS odpowiedzialnego za rozwi?zanie spornej kwestii.

Kontakt z CCS

Wszelkie pytania dotycz?ce niniejszej Polityki prywatno?ci lub praktyk CCS zwi?zanych ogólnie z poufno?ci? danych, ewentualnie pro?by o pomoc w uzyskiwaniu dost?pu do swoich danych osobowych lub zmianie ustawie? preferencji nale?y kierowa? do:

Dyrektor CCS ds. zgodno?ci

 Telefon: 443-308-5810
 Faks: 410-553-0087
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prosz? pami?ta? o podaniu nazw Witryn, których dotyczy sprawa, swojego imienia i nazwiska oraz informacji kontaktowych. Bez tych informacji nie b?dziemy w stanie udzieli? odpowiedzi.

Zmiany w zapisach niniejszej Polityki

Zastrzegamy sobie prawo okresowej aktualizacji postanowie? niniejszej Polityki prywatno?ci w zakresie korzystania z witryn internetowych. Maj?c na uwadze wygod? U?ytkownika, udost?pniamy zawsze aktualn? wersj? Polityki na niniejszej stronie.

 

Data ostatniej aktualizacji: 29 kwietnia 2013 r.
Offices and Locations
 • North America
 • 6958 Aviation Blvd
 • Suite H
 • Glen Burnie, MD 21061
 • P: 866.277.4888
 • E-mail: info@cssienroll.com
 • Europe
 • Kemp House,
 • City Road,
 • London, EC1V 2NX
 • P: 0203 693 3829
 • Asia
 • G-A, “Hyndava Techno Park”,
 • Plot No. 12,
 • Survey No. 64,
 • Hitec City, Phase 2,
 • Madhapur,
 • Hyderabad - 500081