CSSi Privacy Policy

A weboldalhoz készült jelen Adatvédelmi irányelv 2013. január 1-jén lépett hatályba.

A Clinical Consulting Services, LLC („CCS”) tulajdonában lév? bármely weboldal („Weboldalak”) használatával vagy elérésével Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi irányelv feltételeit. A jelen Adatvédelmi irányelvben el?forduló „személyes adat” kifejezés az összes olyan információra vonatkozik, amelyet a CCS vagy megbízottja felhasznál egy adott személy azonosítására.

A jelen Adatvédelmi irányelvben azt kívánjuk ismertetni, hogy miként gondoskodunk az Ön által a jelen Weboldalon megadott személyes adatok begy?jtésér?l, felhasználásáról, megosztásáról és védelmér?l. A jelen Adatvédelmi irányelv kizárólag a Weboldalainkon és az általunk használt elektronikus kommunikációs technológiák segítségével begy?jtött személyes adatokra vonatkozik. Nem vonatkozik az egyéb módon begy?jtött személyes adatokra, többek között az Ön által küldött e-mail üzenetekben rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokra, illetve azon személyes adatokra, amelyeket esetleg offline módon gy?jtöttünk Önr?l. A jelen Adatvédelmi irányelvet a CCS weboldalait használó valamennyi látogató számára, többek között ügyfeleink, az egészségügyi szakemberek és a CCS üzleti partnerei számára hoztuk létre.

Bizonyos Weboldalainkon a személyes adatokat olyan módon is felhasználhatjuk, amelyet a jelen Adatvédelmi irányelvben nem ismertetünk. Ilyen esetekben a személyes adatok eltér? felhasználási módjait minden adatbegy?jtés el?tt ismertetjük Önnel azon a weblapon, amelyen személyes adatai begy?jtésre kerülnek.
A jelen Adatvédelmi irányelvben külön nem meghatározott, nagy kezd?bet?vel szerepl? kifejezések a használati feltételekben rögzített jelentéssel bírnak. Amennyiben Ön nem fogadja el a jelen Adatvédelmi irányelv el?írásainak betartását, ne használja vagy ne lépjen be (vagy a kés?bbiekben ne használja, illetve ne lépjen be) a Weboldalakra.

Biztonságos kiköt? irányelvek

A személyes adatok védelme iránti kötelezettségvállalásunkkal összhangban, a CCS betartja az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által, az Európai Bizottsággal konzultálva kidolgozott „biztonságos kiköt?” keretrendszer alapelveit.

A CCS által betartott és a jelen irányelvben is szerepeltett hét alapelv és tizenöt gyakran ismételt kérdés (GYIK) a biztonságos kiköt? adatvédelmi keretrendszert képezi. Ezen irányelvek és GYIK kérdések a következ? weboldalon találhatók: http://www.export.gov/safeharbor.

Milyen információkat gy?jtünk

Amikor ellátogat a Weboldalakra, két adattípust adhat meg számunkra: (i) a Weboldalak Ön által történ? használatával kapcsolatos adatok, melyeket a Weboldalak Ön által történ? használata során gy?jthetünk be Önt?l, valamint (ii) az Ön által a Weboldalakon keresztül önkéntesen megadott adatok.

 1. Amikor Ön belép a Weboldalakra, a következ? adatokat is gy?jthetjük: böngész?jének típusa, IP címe, operációs rendszere (pl. Windows 2000), internet szolgáltatójának domain neve (pl. Comcast), a weboldal megtekintésének dátuma és id?pontja, a megtekintett oldalak, a Weboldalunkon töltött id?, valamint a közvetlenül a Weboldalunk el?tt és után megtekintett weboldalak. Továbbá, bizonyos adatokat „sütik” használatával is begy?jthetünk böngész?jéb?l. A süti a felhasználó számítógépén tárolt adategység, amely a felhasználóról szóló adatokhoz köthet?. Munkamenet-azonosító sütik azonosító sütik segítségével ellen?rizhetjük, hogy a felhasználók be vannak-e jelentkezve. Ezen adatok bármelyi része és a teljes egésze összefüggésbe hozható a személyes adataival. Ha nem szeretné, hogy sütik használatával adatokat gy?jtsenek Önr?l, a legtöbb böngész?ben egy egyszer? eljárás segítségével letilthatja vagy elfogadhatja a sütiket. Felhívjuk azonban szíves figyelmét, hogy a sütik szükségesek lehetnek a Weboldalakon elérhet? bizonyos funkciók biztosításához.
 2. A Weboldalak bizonyos funkcióinak használatával Ön megadhatja számunkra nevét, vállalati kapcsolatait, e-mail címét, telefonszámát, fizikai címét, valamint egyéb olyan adatait, amelyek szükségesek lehetnek az Ön számára az említett funkciók használatához. Ön minden esetben dönthet úgy, hogy nem adja meg számunkra személyes adatait, mi pedig abban az id?pontban, amikor személyes adatait begy?jtjük, ismertetjük Önnel, hogy szükséges-e megadnia azokat az Ön által kért adatok vagy szolgáltatások eléréséhez. Annak érdekében, hogy érdekl?dési területeit még jobban megismerjük, valamint az Önr?l tárolt személyes adatok pontosságának biztosításához az Ön által a Weboldalainkon megadott személyes adatokat helyesbíthetjük vagy kiegészíthetjük azon személyes adatokkal, amelyeket offline módon vagy más forrásokból kapunk Önt?l.

A Weboldalaink használatával kapcsolatban számos lehet?ség áll rendelkezésére. Dönthet úgy, hogy egyáltalán nem küld be személyes adatokat. Bár bizonyos Weboldalak engedélyt kérhetnek az Ön személyes adatainak meghatározott célokra történ? felhasználásához, Ön elfogadhatja, illetve elutasíthatja azt, hogy megadja-e a személyes adatait. Amennyiben feliratkozik bizonyos kommunikációs csatornákra vagy egyéb szolgáltatásokra, például e-mailben érkez? frissítésekre, bármikor leiratkozhat ezekr?l a következ?képpen: (i) a CCS-t?l kapott kommunikációban megadott leiratkozási utasítások betartásával; (ii) a Weboldalak meghatározott olyan területeir?l való leiratkozással, ahová korábban regisztrált – ha van ilyen lehet?ség –, illetve (iii) ha írásban kérelmet küld a CCS-nek a jelen Adatvédelmi irányelv végén található címére.

A fentiek alapján, amennyiben nem szeretné, hogy sütik segítségével nyomon kövessük a Weboldalainkon történ? navigálását, beállíthatja böngész?jét úgy, hogy elutasítson minden sütit, illetve jelezze, ha egy süti elküldésre kerül.

Mennyi ideig ?rizzük meg az adatokat

A CCS a Weboldalainkon, valamint az általunk használt elektronikus kommunikációs technológiák segítségével begy?jtött személyes adatokat legalább öt évig meg?rzi, kivéve, ha Ön, egy szerz?dés vagy szabályozó hatóság annak törlését, illetve hosszabb ideig történ? további meg?rzését kéri.

Kiskorúak

A CCS nem gy?jt be, illetve nem kér tudatosan adatokat 18. életévüket be nem töltött személyekt?l, valamint 18 évnél fiatalabb személyek nem adhatnak meg adatokat a CCS számára. Amennyiben Ön 18 évnél fiatalabb, kérjük, ne kísérelje meg elküldeni számunkra a saját adatait, többek között nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét.

A CCS által kapott adatok felhasználása

A CCS felhasználhatja a Weboldalakon keresztül (részben IP címek alapján, melyek azonban nem tartalmaznak személyes adatokat) begy?jtött összesített adatokat a Weboldal használatának és a rendszerteljesítménynek az elemzéséhez. Ezen adatokat a CCS felhasználhatja, valamint bármilyen módon megoszthatja küls? felekkel is.

Értékesítés, fúzió, cs?d vagy az üzlet átadása esetén

Adatait megadhatjuk küls? fél számára a jelen weboldalhoz tartozó vállalat értékesítésével, átruházásával, fúziójával, cs?djével vagy egyéb átadásával kapcsolatban is, amelyre a kért információ vonatkozik, amely esetben az adott vásárlótól követelni fogjuk annak elfogadását, hogy az Ön adatait a jelen Adatvédelmi irányelvvel összhangban kell kezelnie. 

A személyes adatok értékesítése vagy bérbeadása

A CCS nem értékesít, illetve nem ad bérbe egyetlen személyes azonosításra alkalmas adatot sem küls? fél számára.

Egészségügyi szakembereknek és üzleti partnereknek szóló megjegyzés

Amennyiben Ön üzleti vagy szakmai kapcsolatban áll a CCS vállalattal, személyes adatait, többek között az Önr?l egyéb forrásokból begy?jtött személyes adatokat felhasználhatjuk az Önnel és szervezetével való üzleti kapcsolatunk fejlesztéséhez.

Megjegyzés: Egyetlen személyes adatát sem osztjuk meg küls? felekkel az említett felek saját közvetlen marketingcéljai érdekében, kivéve, ha Ön kifejezett engedélyt ad ehhez.

Hitelinformációk

A CCS nem gy?jt be, illetve nem tárol semmilyen típusú vagy jelleg? hitelkártya adatokat.

 

Nyilatkozat

A CLINICAL CONSULTING SERVICES LLC ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK weboldalai képzési célokat szolgálnak, és tájékoztatást nyújtanak a felhasználók számára. Weboldalaink nem nyújtanak egészségügyi szolgáltatásokat, illetve konkrét orvosi tanácsot. Nem helyettesíti az egészségügyi szakember által nyújtott szolgáltatást, továbbá a weboldal miatt nem késleltethet? az egészségügyi szakember által nyújtott szolgáltatás igénybevétele. Arra bátorítjuk Önt, hogy a lehet? leghamarabb konzultáljon szakképzett egészségügyi szakemberrel diagnózis felállítása és a kezelés, valamint személyes kérdések megválaszolása érdekében.

A CLINICAL CONSULTING SERVICES LLC ÉS LEÁNYVÁLLALATAI nem szavatolnak és nem vállalnak semmilyen jogi felel?sséget vagy kötelezettséget a weboldalaik tartalmának pontossága, megbízhatósága, id?szer?sége, teljessége, hasznossága vagy alkalmazhatósága tekintetében. A CLINICAL CONSULTING SERVICES LLC ÉS LEÁNYVÁLLALATAI a weboldalon nyújtott információk alapján hozott egyetlen intézkedésért illetve ezen döntések egyetlen közvetlen vagy közvetett következménye miatt sem vonhatók felel?sségre.

Kormányzati ügynökségek

A személyes adatokat bírósági vagy egyéb kormányzati hatóságok számára bírósági végzés, meghatalmazás vagy más kormányzati rendelet alapján megadhatjuk.

Hivatkozások

A CCS Weboldalai hivatkozásokat tartalmazhatnak más weboldalakra. Nem vállalunk felel?sséget más weboldalak adatvédelmi gyakorlatai tekintetében. Arra bátorítjuk a felhasználókat, hogy legyenek körültekint?ek a Weboldalakról történ? kilépés során, és olvassák el a többi, személyes azonosításra alkalmas adatokat gy?jt? weboldal adatvédelmi nyilatkozatait is. A jelen Adatvédelmi irányelv kizárólag a CCS által a CCS Weboldalain begy?jtött adatokra vonatkozik.

Biztonság

A CCS kereskedelmi szempontból indokolt mérték? óvintézkedéseket tesz a felhasználók nem nyilvános adatainak a jogosulatlan hozzáférés, közzététel, módosítás vagy megsemmisítés elleni védelme érdekében.

Jogvita rendezése

A CCS részt vesz a Direct Marketing Association (DMA) biztonságos kiköt? jogvita rendezési folyamatában. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy ez a vállalat nem tartja be a weboldalon közzétett Adatvédelmi irányelvet vagy nem felel meg a biztonságos kiköt? irányelveknek, el?ször küldjön e-mailt a CCS megfelel?ségi munkatársa számára: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Amennyiben nem kap visszajelzést kérdésére, illetve kérdésére nem sikerült az Ön számára megnyugtató választ kapnia, lépjen kapcsolatba Direct Marketing Association (DMA) biztonságos kiköt? jogvita rendezési programjának munkatársaival. A Direct Marketing Association (DMA) közvetít?ként jár el a CCS-nél aggályainak rendezése érdekében.

Kapcsolatfelvétel a CCS vállalattal

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi irányelvr?l vagy általában a CCS adatvédelmi gyakorlatairól, illetve ha segítségre van szüksége a személyes adatainak megtekintéséhez vagy beállításainak módosításaihoz, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következ? elérhet?ségeken:

CCS megfelel?ségi munkatárs

 Telefonszám: 443-308-5810
 Fax: 410-553-0087
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ne felejtse el megadni a kérésével kapcsolatos Weboldal(ak) nevét, valamint saját nevét és elérhet?ségét. Ha nem adja meg ezeket az információkat, lehet, hogy tudunk válaszolni Önnek.

A jelen irányelv módosításai

Ezen Weboldal Adatvédelmi irányelvét id?r?l id?re frissíthetjük. A frissítés alkalmával a frissített irányelvet elérhet?vé tesszük az Ön számára ezen az oldalon.

 

Legutóbbi frissítés: 2013. április 29.
Offices and Locations
 • North America
 • 6958 Aviation Blvd
 • Suite H
 • Glen Burnie, MD 21061
 • P: 866.277.4888
 • E-mail: info@cssienroll.com
 • Europe
 • Kemp House,
 • City Road,
 • London, EC1V 2NX
 • P: 0203 693 3829
 • Asia
 • G-A, “Hyndava Techno Park”,
 • Plot No. 12,
 • Survey No. 64,
 • Hitec City, Phase 2,
 • Madhapur,
 • Hyderabad - 500081